Böbrek Bağışı İçin Gerekli Şartlar

T.C. Sağlık bakanlığı 28.06.2004 tarih ve 4690 sayılı onay ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; canlıdan organ ve doku nakli alıcının dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilecektir. Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanununun 17. maddesinde kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur denmektedir.

Kan hısımlığında kişinin akrabalık derecelerine göre:

 1. Derece akrabalar: anne, baba, çocuk
 2. Derece akrabalar: kardeş, dede, nine, torun
 3. Derece akrabalar: amca, hala, dayı, teyze, yeğen
 4. Derece akrabalar: 3. derecedekilerin çocukları

Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendirilmektedir.

Birinci Derece Sıhrî (Kayın) Akrabalar: Kayınvalide, kayınpeder. Yani kişinin eşinin annesi ve babası

İkinci Derece Sıhrî (Kayın) Akrabalar: Kişinin eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) Eşimizin dedesi, eşimizin ninesi

Üçüncü Derecede Kayın Hısımlar: Eşimizin kardeşinin çocukları yani eşimizin yeğenleri, diğer bir ifadeyle kayın, baldız ve görümce çocukları; eşin dayısı, amcası, halası, teyzesi

Dördüncü Derecede Kayın Hısımlar: Eşimizin 3. derece akrabalarının çocukları

Akrabalığın olmadığı ancak uzun süreli tanışıklık ve dostluk hallerinde ya da gönüllü bağışçı olma durumlarının değerlendirilmesi için Sağlık Müdürlükleri bünyesinde yapılandırılan etik kurulların onayının alınması zorunludur.

Komisyon kararları kesindir ve Komisyonca uygun görülmeyen nakiller yapılamaz.

Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar alamaz.

AKRABALIK DIŞI BÖBREK NAKLİ İÇİN

Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Nakil işleminin yapılacağı merkezde alıcı ve verici ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak aşağıdaki belgelerle birlikte Etik Komisyona başvurulur.

 1. Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası
 2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor
 3. Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi
 4. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu
 5. Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu
 6. Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili belgeler
 7. Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı
 8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı
 9. Alıcının ve vericinin adres beyanı
 10. Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler