Böbrek Nakli İçin Başvuru Nasıl Yapılır

 T.C. Sağlık bakanlığı 28.06.2004 tarih ve 4690 sayılı onay ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre: canlıdan organ ve doku nakli alıcının dördüncü dereceye kadar(dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecektir. Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanununun 17. maddesinde kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur denmektedir.

Böbrek nakli için, başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Nakil işleminin yapılacağı merkezde, böbrek nakli için, alıcı ve verici ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak aşağıdaki belgelerle birlikte Etik Komisyona başvurulur.

 1. Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik numarası
 2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor
 3. Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi
 4. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu
 5. Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu
 6. Alıcı ve vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili belgeleri
 7. Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı
 8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı
 9. Alıcının ve vericinin adres beyanı
 10. Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.

Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

 1. Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü
 2. Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip
 3. Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı
 4. Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat
 5. Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı

Komisyonun sekretaryası il sağlık müdürlüğünce yürütülür. Komisyon 15 günde bir üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır, gerekli gördüğü takdirde böbrek nakli için başvuran verici ve/veya alıcıyı ve akrabalarını dinler.

Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırır, böbrek nakli için başvuran alıcı ve verici arasında etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik açıdan uygunluğuna karar verir. Kararlar üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil nakil gereken hasta için başvuru olması halinde Komisyon ivedilikle toplanır ve karar alır. Etik Komisyon kararları Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemine kayıt edilir.