T Hücreli Lenfoma Nedir?

T Hücreli Lenfoma Nedir?

Lenf kanseri, diğer kanser türlerinden farklı olarak kendi içinde birden fazla çeşide ayrılır. T hücreli lenfoma bu çeşitlerden biridir. Lenf kanseri Kanın içerisindeki hücre yapılarının bozulması ve kanserli hücrelerin kan içerisinde yayılmasıyla ortaya çıkar. Lökosit sayısı ve Trombosit sayıları normal değerlerin üzerindedir. Stoplazma oldukça Koyu görülebilir hücre yapısındaki Bu bozulmalar bize lenfomanın var olduğunu gösterir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma, az görülen Hodgkin dışı lenfoma tipi olup yetişkinlerde yaklaşık lenfomalı olguların yüzde ikisini oluştururken çocuklarda %30 ile %40 gibi bir bölümünü oluştururlar. Kemik iliği tutulumu varsa tanıyı koymak daha kolay bir hale gelir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma hastalarında önemli değil nokta akut lenfoblastik lösemi de ve diğer lenfomalardan ayırt edilmelidir tanı için gerekli testler vardır.

T hücreli lenfoma da nasıl tanı konur?

Bunlardan bazıları akciğer grafisi, kemik iliği, aspirasyon ve biyopsisi, tam kan sayımı, periferik yayma, elektrolitler, keratinin, Total protein, Albumin, ast, alt, alkalen, fosfataz gibi testlerdir. 1 ,2 ,3 olarak evrelendirilen hastalık her evre için farklı bir tedavi içermektedir. T hücreli Lenfoblastik lenfoma Yüzde ellisi mediastinal kitle ile kendisini gösterir birlikte plevral sıvı sık rastlanır mediastinal kitleye bağlı olarak Kardiyak tamponad bulguları oluşabilir olguların yüzde yirmi %50 sesinde ise tanı anında santral sinir sistemi tutulumu vardır. Fizik incelemede ağrısız lenfadenopati solukluk nörolojik defisit saptanan bulgulardandır. Diyar lenfoma çeşitlerinden ayırt edilmesi çok zordur ancak tanı lenfoma olduğunda tedavi yöntemi de aynı olacağından bir sorun teşkil etmez. Yetişkin hastaların nasıl tedavi edildiği açık bir şekilde belirtilmiştir Ancak çocuk hasta gruplarında bu durum daha nettir. Yoğun tedaviler ile lenfoblastik T hücreli lenfoma kontrol altına alınabilir.

T hücreli lenfoma da tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi yöntemlerinden bazıları ise kök hücre nakli, otolog kök hücre nakli, allojenik kök hücre nakli gibi kök hücre nakil yöntemleridir. Primer sinonazal lenfomaların üç subtipinden T hücreli lenfoma en iyi prognoza sahipken NK/T hücreli lenfoma en kötü prognozlu olanıdır. Beş yıllık sağ kalım süresi B-hücreli lenfomada %57, T-hücreli lenfomada %80, NK/T-hücreli lenfomada %37’dir.

 

T Hücreli Lenfoma İlaçları Nelerdir?

T Hücreli Lenfoma İlaçları Nelerdir?

T hücreli lenfoma da öncelikle evreleme işlemi yapılır.Evreleme işlemi vücuttaki tümörün yaygınlığını gösteren terimdir. Evre 1 ve 2 de tümör lokalizedir 3 ve 4 ise ilerlemiş olan hastalığın belirtisidir. Sistemik durumlarda Ateş gece terlemesi ve kilo kaybı vardır. Hastalık lenf bezlerinden bir organa yayıldığında hastalık lenfatik sistem dışında başka bir organa tuttuğunda e ifadesi kullanılır. Hastalık 1. evde ise Karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık bulunur 2. evrede ise hastalık ile tek taraflı ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde bulunur üçüncü evrede hastalık çift taraflıdır. Karın zarının hem altında hem de üstünde bulunan lenf düğümü tutulumu mevcuttur. Hastalığın 3 ve 4 evreleri ilerlemiş evredir. Hastada Eğer dalak tutulumu varsa bu hasta üçüncü evrede kabul edilir. Dördüncü evrede hastalık daha yaygındır ve hızlı ilerler diğer organlara ulaşmıştır bu organlar karaciğer, kemik, kemik iliği, deri, beyin ve akciğer gibi organlardır.

Lenfomada tedavi yöntemleri nelerdir?

Lenfoma tedavisinde Radyoterapi ve kemoterapi evreleri vardır. Tedavinin seçimi hastalığın evresine göre belirlenir .Bu yüzden evreleme işleminin doğru yapılması gerekir.

Lenfomada kemoterapi tedavisi nasıldır? 

Kemoterapi ilaç tedavisidir. T hücreli lenfoma ilaçları ilaçlar kanser hücrelerini öldürür veya kanser büyümesini durdurur. Kemoterapi normal hücrelere de benzer etki yapar. Kemoterapi çoğu kez kombine kemoterapi şeklindedir. Kombine kemoterapilerle hem ilaçların tümör üzerine sinerjist etkisinden yararlanılır, hem de tek tek ilaçlar yerine kombine tedavide daha düşük dozda birkaç ilaç verilerek ilaçların doza bağlı yan etkisi azaltılmış olur. Kemoterapi rejimi belirli dozlarda, belirli bir sıra ile verilen antikanser ilaç kombinasyonudur. Kemoterapi ile kanserli hücrelerin tamamen ölmesi ve yok olması için tedaviye birkaç doz uygulamak gerekir. Her kemoterapi evresinden sonra bir kaç haftalık ilaçsız istirahat dönemi verilir. T hücreli lenfoma ilaçları ,Kemoterapi dışında Radyoterapi ve biyolojik tedaviler de mevcuttur. Radyoterapide kemoterapiye benzer Yan Etkiler gösterir. Radyasyon ağrısızdır. Yorgunluk, iştah kaybı, boğazda tahriş, bulantı, öksürük, ağız kuruluğu, deri döküntüleri, saç dökülmesi radyoterapinin beklenen yan etkileridir.

T HÜCRELİ LENFOMA  NEDİR NASIL OLUŞUR?

Lenfoma kanın içerisinde mevcut bulunan Beyaz kan hücrelerinin olduğundan fazla ve kontrolsüz bir şekilde üretilerek tümörlere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan kan kanseri tiplerinin genel adıdır. Lenfomanın birçok alt tipi bulunmaktadır. Mevcut tedaviler bulunan alt tip ve konularda neye göre şekil alır ve tanıyı doğru koymak alt kategori tespit etmek hasta için hayatı önem taşır.Alt kategorilerden biri T hücreli ve B hücreli lenfomadır. Lenfomaların yaklaşık %50 sini T hücreli lenfoma oluşturur. Tek hücreli lenfomalarda hastalığın gidiş seyri oldukça kötü olduğu için 6 kür halinde uygulanan kemoterapi tedavisinden sonra yüksek doz emoterapi ve otolog kök hücre transplantasyonu hastalığın devamlı olarak kontrol edilmesinde oldukça önemli bir yer tutar. T hücreli lenfoma lenfoma içinde ağır olan bir türdür. T hücreli lenfoma da diğer lenfoma türleri gibi halsizlik yorgunluk gece terlemesi aşırı kilo kaybı vücutta morarma ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Lenfoma her hastalığı taklit edebilme yeteneğine sahip sinsi bir hastalıktır. Tam tanı ancak Kan testleri ve biyopsi ile konulabilir. Astım atakları Sinüzit şeklinde de ortaya çıkabilir alerjik öksürük de belirtiler arasındadır. Lenfomada hiçbir belirti tek bir hastalığa bağlanamaz birçok başka hastalıkta da aynı belirtiler görülebilir lenfoma her hastalığı taklit edebilme yeteneğine sahip sinsi bir hastalıktır. Bu yüzden bu belirtilerin her biri önemsenmelidir. T hücreli lenfomaların heterojen bir yapı göstermeleri sebebiyle çok fazla çeşitli klinik bir seyir gösterirler. Derinin vücuttaki işlevlerinden biri vücut savunmasıdır bunu deri içinde bulunan hücreler aracılığı ile yapar. Lenf dokusu olarak adlandırılan bu Yapı vücuttaki diğer dokular gibi Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan içindeki hücrelerin birinin veya birden fazla hücrenin aşırı ve denetimsiz çoğalmasıyla ortaya çıkan ve çıktığı yere göre adlandırılan kanser türüdür. Bu Tür kan kanserlerinin genel ismi lenfomadır. Cilt lenfoması Deri üzerinde bulunduğu için cilt lenfoması yahut deri lenfoması olarak adlandırılır. Cilt lenfomaların yarısını T Lenfosit hücrelerinden kaynaklanan mikozis fungoides denilen faktör oluşturur.

T Hücreli Deri Lenfoması nedir?

T Hücreli Deri Lenfoması nedir?

Deri lenfomaları yeni tekniklerin bulunması ile sürekli olarak değişime uğrayan tedavi yöntemlerine geliştiği lenfoma çeşididir  Primer deri lenfomaların da deriyi tutan ancak ilerleyen evrelerde kan lenf Yolu ve iç organlara yayılabilir ancak derinin  neoplastik hastalığı olarak tanımlanabilir.2005 yılında sınıflaması yapılan deri lenfomaları T ve B hücreli lenfomalar olarak tanımlanmıştır.Klinik ya olarak yapılan araştırmalar Bugün de kabul görmektedir. Çoğu erken olan olgular tedavide dereye yönelik olarak tedavi uygulanmaktadır.İleri evre ve dirençli devre lenfomaları ağır tedavilere rağmen düşük cevap ve kısa süreli sağkalım sonuçları hekimlere meydan okumaya devam eder.İlerleyen evrelerde deri lenfoması da hastanın kurtulması mümkün değildir.

Şematik olarak baktığımızda evreler;

T Hücreli Deri Lenfoması Evreleri

EVRE I: Deriye sınırlı yama ve plak tarzı lezyonların toplam vücut yüzeyinin <%10

ise; (Evre: IA), >%10 ise; (Evre: IB).

EVRE II: Herhangi oranda deriyi tutan hastalık yanı sıra kanseröz olmayan Lenf

nodu tutulumu; (Evre: IIA), deri lezyonları tümöral karakterde ve varsa kanseröz

olmayan Lenf nodu tutulumu; (Evre: IIB).

EVRE III: Toplam vücut yüzeyinin %80’dan fazlasını eritrodermik lezyonlar

kaplamakta varsa kanseröz olmayan lenf nodu tutulumu (SS riski yüksektir, kan

muayenesi dikkatli yapılmalı).

EVRE IV: Herhangi oranda deriyi tutan hastalık yanı sıra kanseröz lenf nodu ve/

veya kan tutulumu (Evre: IVA), herhangi iç organ tutulumu (Evre: IVB).

Bu şekilde  sıralanabilir.

T hücreli deri lenfoması korkutucu evresi tümör evresidir. Plaklar üzerinde gelişebilir veya doğrudan tümör olarak başlayabilir.

Herhangi bir vücut bölgesinde görülebileceği gibi en sık yüz ve kıvrım bölgelerinde görülür.

Hastaların çoğunda sistemik belirtiler ve bulgular beraber eşlik eder.

Oldukça yavaş ilerleyen ve Oldukça hızlı ilerleyen türleri bulunmaktadır deri lenfoması da lenfoma kadar tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır.

T hücreli deri lenfomasında hastanın yaşı, deri tutulumunun tipi ve yaygınlığı, evresi, deri dışı tutulumun varlığı ve çevresel kanda patolojik hücre grubu olması gibi etkenler  tanı ve  tadavide oldukça  önemlidir.

 

T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

T hücreli lenfomaların heterojen bir yapı göstermeleri sebebiyle çok fazla çeşitli klinik bir seyir gösterirler.Derinin vücuttaki işlevlerinden biri vücut savunmasıdır bunu deri içinde bulunan hücreler aracılığı ile yapar.Lenf dokusu olarak adlandırılan bu Yapı vücuttaki diğer dokular gibi Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan içindeki hücrelerin birinin veya birden fazla hücrenin aşırı ve denetimsiz çoğalmasıyla ortaya çıkan ve çıktığı yere göre adlandırılan kanser türüdür.Bu Tür kan kanserlerinin genel ismi lenfomadır.Cilt lenfoması Deri üzerinde bulunduğu için cilt lenfoması yahut deri lenfoması olarak adlandırılır.Cilt lenfomaların yarısını T Lenfosit hücrelerinden kaynaklanan mikozis fungoides denilen faktör oluşturur.Mikozis fungoides Her yaş ve her cins da görülebilir.

 T Hücreli Cilt Lenfoması nedir?

Tüm kan kanserlerinde olduğu gibi cilt lenfomasının da sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte kanserojen maddeler antijenik uyarı retrovirüsler gibi vücuda zararlı maddelerle uzun süre temas sebebiyle ortaya çıkabilir.Bazı meslekler ve uğraşlar cilt lenfomasını tetikler niteliktedir.Cilt lenfoması 3 klinik evreye ayrılır.Bunlardan ilki piremikozik evre olarak adlandırılır ve vücudun herhangi bir yerinde Farklı boyutlarda kızarık yüzey kepekli egzamaya benzeyen yama tarzı deri döküntüleri görülür.Bu deri döküntüleri genellikle çok kaşıntılı ve güneş görmeyen yerlerde daha sık gözlenir.Sedef hastalığına çok benzeyebilir ancak Sedef hastalığında uygulanan tedaviye cevap vermezler.Hastalığın 2. evresinde infiltre plak evresi veya mikozik evre olarak adlandırılan evre bulunur.Bu evrede daha önce vücutta bulunan yamalar kırmızımsı kahverengi yüzeyinde kepekli ancak derinin alt tabakalarına doğru yayılan ve derinin mevcut halinin daha sert olmasını sağlayan plaklar halinde görülürler.Kaşıntı çok fazla bulunur Sedef ve mantar egzama ile karıştırılması çok olasıdır.Hastalığın üçüncü evresi tümör evresi adını alır ve daha önceki evrelerde görülen yamalar doğrudan tümöre dönüşürler.Cilt lenfoması Rengi kırmızı kahverengi veya mavi kırmızı renkte görülür ancak kesin tanı biyopsi ile konulur ve doğrulanır.Erken tanı Ve tedaviye başlanması ile tedaviye sonuç veren bir hastalıktır deri dışında bazı da okullar tutulsa da zor bir şekilde ilerlese de tedavisi mümkündür.

T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

T Hücreli  Non Hodkgin Lenfoma nedir?

Non Hodgkin lenfoma tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserlerinin oluşturduğu grup için kullanılan tıbbi bir terimdir.Lenfositlerin aynasındaki hasardan kaynaklanırlar DNA hasarı kalıtımsal olarak Kazanılmış bir hasar değildir sonradan ortaya çıkan bir hasardır.Bir Lenfosit de değişen DNA yapısı transformasyon denilen olaya sebebiyet verir bu transformasyon lenfositin kontrolsüz ve aşırı bir şekilde çoğalmasını sağlar ve buradaki tümörlü hücrelerin yaşamasına türemesine üremesinde sebebiyet verir.Tümörlü hücrelerin çoğalması lenf bezlerinde ve vücudun diğer bölgelerinde bulunan tümör kitlelerine neden olur.Kanser kanda olduğunda vücuda hızla yayılması kaçınılmazdır.Non Hodgkin lenfoma lenf bezlerinde veya Mide ince bağırsak gibi organlarda bulunur lenfatik doku da gelişerek buraya hasar verir.Bazı vakalarda kemik iliği ve kanı da tutarak buradaki işleyişi sekteye uğratır.Lenfoma hücreleri kanın içerisinde dolaştıkları için vücutta herhangi bir organa kolaylıkla ulaşabilir ve birçok organı aynı anda hasar verebilirler.

Non Hodgkin Lenfomanın Evrelenmesi

Evre I: Sadece bir lenf nodu grubunun tutulması

Evre IE: Lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması (“E” harfi “nod dışı” anlamında kullanılmaktadır; NHL’ nin lenf nodları dışında bir bölge veya organda bulunduğunu veya büyük lenfatik bölgelerin dışında fakat yakınında yer alan dokulara yayıldığını belirtir)

Evre II: Diyaframın (akciğerlerin altında yer alan ince bir kas) aynı tarafındaki iki veya daha fazla sayıda lenf nodu grubunun tutulması

Evre IIE: Diyaframın aynı tarafında, lenf nodları dışında bir bölge veya organın tutulması; veya o bölge veya organın yakınında yer alan, başka lenf nodu gruplarına ait lenf nodlarının tutulması

Evre III: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodu gruplarının tutulması

Evre IIIE: Diyaframın her iki tarafındaki lenf nodlarının ve lenf nodu dışı bir bölge veya organın tutulması

Evre IV: Lenf nodu dışında bir veya daha fazla organın ve muhtemelen lenf nodlarının tutulması

Hastalar ayrıca “A” ve”B” kategorilerine ayrılır.

-“A” hastalarında ateş, aşırı terleme veya kilo kaybı görülmez.

-“B” hastalarında ateş, aşırı terleme ve kilo kaybı vardır. B kategorisindeki hastalara genellikle daha agresif tedavi uygulanması gerekir.

T Bölge Lenfoması nedir?

T Bölge Lenfoması nedir?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser türüdür.

Dokusunda oluşan kötü huylu tümörün hızlı çoğalması kanın içerisindeki kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücrelerinin yapısını bozması sebebiyle hastaya ölümcül zararlar veren bir çeşit kanserdir.

Lenfoma Hodgkin lenfoma, Hodgkin dışı lenfoma olarak iki büyük gruba ayrılır ve o şekilde incelenir.

Hodgkin lenfoma nedir?

Bu tür lenfomayı ilk kez tarif eden Thomas Hodgkin olduğu için onun ismi ile anılan hastalıktır.

T bölge lenfomanın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeline sahiptir ama daha çok genç erişkinlerde görülür.

Kadınlara oranla erkeklerde daha sık ortaya çıkar bulaşıcı değildir kombine Kemoterapi ve Radyoterapi tedavisi ile iyileştir ile bilen bir kanser türüdür.

Hodgkin dışı lenfoma nedir?

Lenfatik sistemi etkileyen yakından ilişkili bir grup hastalık vardır bu hastalıklar anormal b lenfositlerin den kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerin den kaynaklanan T hücreli lenfomalar kategorize edilir.

Bu iki gruptan B hücreli lenfoma lar çok daha sık görülürler.

Hastalık lenf düğümleri dalak karaciğer Mide bağırsak gibi organlardaki lenf dokusunda ortaya çıkabilir.

Hodgkin dışı lenfomalarda üç ana grup altında incelenir ortalama 6- 8  alt tipinden bahsedilebilir.

T bölge lenfoma bunların en sık görülen çeşitlerindendir lenfoblastik lenfoma çok hızlı ilerler.

Evreleme işlemi vücuttaki tümörün yaygınlığını gösteren terimdir.

Evre 1 ve 2 de tümör lokalizedir 3 ve 4 ise ilerlemiş olan hastalığın belirtisidir.

Sistemik durumlarda Ateş gece terlemesi ve kilo kaybı vardır. Hastalık lenf bezlerinden bir organa yayıldığında hastalık lenfatik sistem dışında başka bir organa tuttuğunda e ifadesi kullanılır.

Hastalık 1. evde ise Karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık bulunur 2. evrede ise hastalık ile tek taraflı ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde bulunur üçüncü evrede hastalık çift taraflıdır.

Lösemi Nedir?

Lösemi Nedir?

Lösemi 1. evre, 2. Evre gibi evrelere ayrılmaktadır. Lösemi halk arasında ‘Kan Kanseri’ olarak bilinmektedir. Vücudun anormal derecede beyaz kan üretmesi ve bu kan hücrelerinin kemik iliğinde birikmesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Kemik iliğinin kötü hücrelerle dolması ve bu hücrelerin kana ve vücuda yayılması sonucu hastalık ilerlemektedir. Lösemi ilk olarak kemik iliğinde başlar daha sonra diğer organ ve dokulara yayılır. Lösemi hastalığının ilerlemesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Kişinin bünyesinde ve bağışıklık sistemine göre hastalık yayılmaktadır. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde hastalık daha yavaş ilerlemektedir. Hastalığın erken teşhisi ve tedaviye erken başlanması da hastalığın evresi açısından önemlidir. Lösemi hafife alınacak bir hastalık değildir. Kanser türleri arasında riski en yüksek olan ve vücuda en hızlı şekilde yayılan bir kanser türüdür.

Löseminin İlerlemesi ve Lösemi Türleri

Löseminin çok fazla çeşitleri bulunmaktadır. Hastalığın durumuna ve ilerleme hızlarına göre türlere ayrılmaktadır. Hastalığın hızlı ve yavaş ilerlemesine göre akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hızla ilerleyen türüne ‘akut’ yavaş ilerleyen uzun yıllar süren türüne ‘kronik’ lösemi denmektedir. Bunun dışında da çok fazla türleri ve evreleri de vardır. Lösemi 1. evre hastalığın en önemli evresidir. 1. Evrede ilk olarak kansızlık sorunu görülmektedir. Lenf bezlerinde artış ve büyüme görülmektedir.

Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Löseminin çok fazla belirtileri vardır. Bunlardan en belirgin olanları ve lösemi 1. Evre belirtileri;

 •         Hızlı ve fazla kilo kaybı yaşanması,
 •         İştah kaybı olması,
 •         Kemiklerde sızı ve ağrı yaşanması,
 •         Görme bozuklukları, bulanıklık ve ağrı gibi sorunlar yaşanması,
 •         Nefes alıp vermede sorun yaşanması, solunum sıkıntısı,
 •         Mide bulantısı, halsizlik, denge kaybı yaşanması,
 •         Vücutta şişkinlik oluşması,
 •         Vücutta oluşan yara ve şişkinlerin iyileşmemesi,
 •         Aşırı kanama yaşanması, herhangi bir yaralanma sonucu kanamanın durmaması,
 •         Sık sık yaşanan ve düşmeyen ateşlenme sorunu,
 •         Mide ağrıları, kramp girmesi gibi belirtileri görülmektedir.

Hastalığın aşamasına ve kişinin bağışıklık sistemine göre belirtileri de farklılık göstermektedir. Belirtileri ilk aşamada çok sık ve ağır yaşanmamaktadır. Ama ilk aşamada teşhis konulması ve tedaviye başlanması çok önemlidir.

 

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi uzun zamandır her yıl bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 6. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresinde önemli gelişmelerin olduğu ve çocukluk çağındaki kanser hastalarıyla ilgili önemli aşamalara gelindiği belirtildi.

Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Antalya Belek’te bir otelde yapıldı. Kongrede önemli konuşmalar ve hastalıkla alakalı önemli gelişmeler kaydedildiği belirtildi.

Kongre kapsamında konuşan THD Yönetim Kurulu İkinci Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tülin Traje Celkan çocukluk çağında yaşanan kanser vakalarının tüm kanser vakalarının yanında sadece yüzde iki seviyesinde seyrettiğini belirtti. Çocuk kanser hastalıklarında artık oldukça fazla bir şekilde iyileşmelerin olduğunu ve böyle giderse birçok kişinin rahatsızlıklarının giderek iyileşeceği belirtildi. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının başarı ile gitmesi sonucunda 2020 ve 2030 yıllarına geldiğimiz zaman her 200 300 kişiden bir kişi çocukluk çağında kanser vakasıyla karşı karşıya kalmış olacak.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresinde genel olarak hastaların nasıl kaliteli yaşanabileceği konusunda sürekli olarak araştırmalar yapılmaktadır. Genel olarak bu hastalıkta kemoterapi yan etkileri nasıl azaltılır? Kemoterapi hastaları neden maskeler takar? Tedavide akıllı molekül dönemi nedir? Diğer tedavi yöntemlerine göre ne gibi farkları var gibi soruların cevaplarını aramakta ve bu sorularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi Farkındalık Ayı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi farkındalık ayı Mart ayıdır. 9 Mart 2018 tarihinde Sheraton Hotel Antalya’da gerçekleşecektir. Saat 13.30 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu konferansa katılım ise ücretsiz olmaktadır.

Bu hastalığa yakalanmış kişilerle beraber bu hastalığa yakalanmış kişilerin yakınları oldukça rahat bir şekilde sorularını konferans sırasında sorabilirsiniz. Konferans da soracağınız soruları bu hastalıkla ilgili uzman doktorlar tarafından cevaplandırılacaktır.

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi Farkındalık Ayı ile ilgili detaylı bilgiyi almak istiyorsanız www.losemilenfomamiyelom.org  sitesi üzerinden tüm bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde dernek ve kongre ile ilgili tüm bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz.

Lenfoma Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Lenfoma Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Lenfoma tedavisi belli koşullara göre belirlenmekte olup, lenfoma kanserinin aşaması, türü gibi koşulların yanında hastanın yaşı ve sağlık durumu gibi seçenekler tedavi koşullarına etki etmektedir. Lenfomanın bazı çeşitleri için kanser yavaş büyüyorsa ve hastalık ilerlemiş ise “Bekle izle “ yaklaşımı ile hastanın sağlık durumu takip edilir. Medikal sağlık geçmişi, hastanı yaşı, tedavi süresi hastanın genel sağlık durumu tedavi ve özel medikal müdahale seçenekleri ile tedaviye başlanır.

Lenfoma Tedavisi İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

 Lenfoma tedavisi için kullanılan yöntemler: kimyasal tedavi, radyasyon terapisi, Monoklonal Antikor Terapisi, Radyo- İmmünoterapi, Biyolojik Terapi ve kök hücre nakli gibi tedavi yöntemlerinden birisi ile tedavi edilebilmektedir.  Ancak genellikle kullanılan yöntemler kimyasal tedavi ya da kök hücre nakli yöntemidir. Özellikle kimyasal tedavi yönteminde hasta için hangi kemoterapinin ne kadar süre ile ne kadar dozda verilmesi gerektiğine bakılır.  Kemoterapi de hastaya belirli tozlarda damardan ilaçlar verilir. Hastaya verilen ilaçlar genellikle bir günden beş ya da 6 güne kadar varan sürelerde değişiklik gösterebilir. Bazen de ayda bir kere olmak üzere 6 ya da 8 kez tekrarlanabiliyor. Hastalığın önemli bir bölümü kimyasal tedavi yöntemi ile tedavi edilir, tedavi edilmeyen bölümünde ise hastaya yüksek tozda kimyasal tedavi verilerek, kök hücre nakli tedavisine başlanır.

 Lenfama Tedavisinde Yan Etkiler Var Mıdır?

Lenfoma tedavisi sorasında hastaya uygulanan ilaçların türüne ve dozuna göre bazı yan etkiler görülebilir. Hondgkin dışı lenfoma tedavisi içi kullanıla ilcalar genellikle kusma ya da bulantı gibi hafif ve kısa zamanlı yan etkiler görülebilir. Bazı tedavilerde hafif saç dökülmesi görülürken, bazılarında ise saçın tamamı dökülebilir. Fakat tedavi sona erdikten sonra ilk 6 ay içerisinde hastanın eski saçları geri gelecektir. Özellikle kimyasal tedavi tedavisinde kan hücrelerini üreten kemiğin tedaviden etkilenmesi söz konusudur tedaviden etkilene kemiklerde kırmızı ve beyaz küreciklerin azalması, küçük kan hücrelerinin azalması  gibi durumlar meydana gelmektedir. Kan hücrelerindeki azalmalar doktorun belli aralıklar ile yapığı kan sayımları ile gözlemlenerek, ihtiyaç duyulan kan ürünleri başkasında alınarak hastaya verilmektedir. Kemoterapi tedavisinden akciğer ve böbreklerin işlevleri de etkilenebilmektedir.