Böbrek Nakli İçin Gerekli Evraklar

T.C. Sağlık Bakanlığı 28.06.2004 tarih ve 4690 sayılı onay ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; canlıdan organ ve doku nakli alıcının dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilecektir. Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanununun 17. maddesinde kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur denmektedir.

Buna göre; kan hısımlığında kişinin akrabalık derecelerine göre;

 1. Derece akrabalar: Anne, baba, çocuk
 2. Derece akrabalar: Kardeş, dede, nine, torun
 3. Derece akrabalar: Amca, hala, dayı, teyze, yeğen
 4. Derece akrabalar: 3. derecedekilerin çocukları

Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendirilmektedir.

Birinci Derece Sıhrî (Kayın) Akrabalar: Kayınvalide, kayınpeder, Yani kişinin eşinin annesi ve babası

İkinci Derece Sıhrî (Kayın) Akrabalar: Kişinin eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) Eşimizin dedesi, eşimizin ninesi

Üçüncü Derecede Kayın Hısımlar: Eşimizin kardeşinin çocukları yani eşimizin yeğenleri, diğer bir ifadeyle kayın, baldız ve görümce çocukları; eşin dayısı, amcası, halası, teyzesi

Dördüncü Derecede Kayın Hısımlar: Eşimizin 3. derece akrabalarının çocukları

Akrabalık dışı nakillerde:

Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Naklin yapılacağı merkezde alıcı ve verici ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak aşağıdaki belgelerle birlikte Etik Komisyona başvurulur.

 1. Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası
 2. Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor
 3. Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi
 4. Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu
 5. Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu
 6. Alıcı ve vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili belgeleri
 7. Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı
 8. Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı
 9. Alıcının ve vericinin adres beyanı
 10. Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.

Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

 1. Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü
 2. Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip
 3. Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı
 4. Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat
 5. Valilikte görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.